Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก  
  โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ. 2560-2564  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง  
  โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมและพัฒนาวัดด้านสิ่งแวดล้อม  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  โครงการชุมชนปลอดภัย (Zero Waste)  
  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าหลัก แบบคำร้องขอใช้ RSS Feed
แบบคำร้องขอใช้ RSS Feed
ชื่อผู้ขอใช้ : *
อีเมล์ : *
เว็บไซต์ที่นำไปใช้ : http://
ระบบจะทำการส่ง URL ทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
ต้องการ RSS Feed ในส่วนไหนบ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ผลการดำเนินงานโครงการ
      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก
      โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
      การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ. 2560-2564
      การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
      การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
      โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
      เมืองสวยใสไร้มลพิษ
      การส่งเสริมและพัฒนาวัดด้านสิ่งแวดล้อม
      การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม
      การจัดการความรู้ (KM)
      การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
      โครงการชุมชนปลอดภัย (Zero Waste)
      โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
      การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
      โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560
      การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82
      สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
      การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
      รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
      แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80
      ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน
      ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
      ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
      ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ
คลังความรู้
      ผลงานวิจัย
      บทความด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
 
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  
 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com