Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถานการณ์คุณภาพอากาศ
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ครั้งนี้ จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
 กรมอนามัย 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 การประปานครหลวง
 บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16  
จัดขึ้นเพื่อ
-พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค กับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายในด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล
-บูรณาการความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้แทนกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)สาขาเชียงใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน ๑๐๐ คน
เวลากิจกรรม : 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศเมื่อ : 2018-07-10 11:07:42 | โดย : ส่วนอำนวยการ | การเข้าชม : 177 ครั้ง
ภาพเพิ่มเติม
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ บรรยายพิเศษนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com