Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4  กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561   ซึ่งคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ ได้แก่Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  และเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น  วัด  โรงเรียน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การลดก๊าซเรือนกระจก  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ  รวมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ตามที่ได้ให้สัตยาบันในข้อตกลงปารีส ในปี 2559 ซึ่งภายใน 15 ปี ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20-25 มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 143 แห่ง      2) คณะครูและนักเรียน จำนวน 16 แห่ง      3) วัด จำนวน 15 แห่ง และ 4) หน่วยงานส่วนราชการ 30 แห่ง สถาบันการศึกษา  จำนวน 10 แห่ง      ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนางสาวสลวย  เทียมสระคู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1.พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 แห่ง

2.บรรยายธรรมหัวข้อ 3ช (ชอบ เชื่อ ช่วย) กับการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยพระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง

3.การเสวนาเรื่อง “ฅนนครสวรรค์ร่วมใจ ลดขยะ พิชิตโลกร้อน สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

4.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it)

5.การจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4  และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์  เทศบาลเมืองตาคลี  เทศบาลตำบลบางประมุง   วัดจิกลาด  และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 

เวลากิจกรรม : วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศเมื่อ : 2018-06-13 12:06:33 | โดย : ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม | การเข้าชม : 145 ครั้ง
ภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com