Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑
การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑

Add Content

การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยการส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น

๒ รอบดังนี้

รอบที่ ๑ รอบคัดเลือกผลงาน คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ให้เหลือ จำนวน ๖๖ ผลงาน ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่เรียงลำดับ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตและนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์

ให้คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลงาน

หาผู้ชนะเลิศ (รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒) และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล และรางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๖ รางวัล โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ ๑ จัดส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ความยาว ๓ ๕ นาทีไปยังกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

- ช่องทางที่ ๒ จัดส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ไปยัง E-Mail: Singpraditdeqp@gmail.com ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘

เวลากิจกรรม : หมดเขต 30 เมษายน 2561
ประกาศเมื่อ : 2018-03-20 21:03:26 | โดย : ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม | การเข้าชม : 188 ครั้ง
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com