Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก  
  โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ. 2560-2564  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง  
  โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมและพัฒนาวัดด้านสิ่งแวดล้อม  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  โครงการชุมชนปลอดภัย (Zero Waste)  
  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในกระทรวง
 
หน่วยงานระดับกรม

                             
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        http://www.mnre.go.th/mnre/

กรมควบคุมมลพิษ
        http://www.pcd.go.th/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        http://www.dmcr.go.th/dmcr2009/index.php
กรมทรัพยากรธรณี
        http://www.dmr.go.th/main.php?filename=index
กรมทรัพยากรน้ำ
        http://www.dwr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
        http://www.dgr.go.th/
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        http://www.deqp.go.th/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
        http://www.dnp.go.th/
กรมป่าไม้
        http://www.forest.go.th/index.php?lang=th
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        http://www.onep.go.th/
องค์การจัดการน้ำเสีย
        http://www.wma.or.th/www/home.php
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
        http://www.qsbg.org/
องค์การสวนสัตว์
        http://www.zoothailand.org/
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
        http://www.fio.co.th/p/
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
        http://www.tgo.or.th/intro/
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ http://reo01.mnre.go.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง http://reo02.mnre.go.th
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก http://www.reo3.go.th/newversion/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ http://www.reo4.go.th
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม http://www.reo05monre.com/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี http://reo06.mnre.go.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี http://www.envi7.com/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี http://www.envwest.com/mainpage.html
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี http://reo09.mnre.go.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น http://www.reo10.go.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา http://www.reo11.net/index.php
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี http://www.reo12ubon.go.th/web2012/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี http://www.reo13.go.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี  http://www.reo14.go.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต  http://www.reo15.net/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา http://reo16.mnre.go.th/reo16/intro/
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com