Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก  
  โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ. 2560-2564  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง  
  โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมและพัฒนาวัดด้านสิ่งแวดล้อม  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  โครงการชุมชนปลอดภัย (Zero Waste)  
  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ผลการดำเนินงานโครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานการประเมินตนเองของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 รอบ 12 เดิือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [การเข้าชม 118 ครั้ง]
  รายงานการประเมินตนเองของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (SAR) รอบ 9 เดือน [การเข้าชม 141 ครั้ง]
  รายงานการประเมินตนเองของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (SAR) รอบ 6 เดือน [การเข้าชม 179 ครั้ง]
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ครั้งที่่ 2 (รอบเดือนกันยายน 2558) [การเข้าชม 207 ครั้ง]
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ครั้งที่่ 1 (รอบเดือนมีนาคม 2558) [การเข้าชม 270 ครั้ง]
  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 [การเข้าชม 281 ครั้ง]
  รายงานการประเมินตนเองของ สสภ.4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) [การเข้าชม 371 ครั้ง]
  รายงานการประเมินตนเองของ สสภ.4 (SAR) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557) [การเข้าชม 401 ครั้ง]
  รายงานการประเมินตนเองของ สสภ.4 (SAR) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) [การเข้าชม 463 ครั้ง]
ไปหน้าที่ : [1]
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com